Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten. 
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van ons afneemt of aan wie wij aanbiedingen doen. 

‘Wij’ c.q. ‘Ons’: opdrachtnemer, die opdracht heeft gekregen van opdrachtgever c.q. een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, dan wel degene, die in zijn aanbieding naar deze algemene voorwaarden verwijst. 

‘Producten’: alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door ons, zoals aanneming van werk, montage, installatie, advies etc. 

 

Artikel 2 – Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten 

 1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijk uitvoering van de opdracht door ons. 
 2. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd. 
 4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. 
 5. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor in staan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten. 

 

Artikel 3 – Prijzen 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen, alsook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
  Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging. 
 3. Wij zijn bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de berekening van de meerwerk prijs is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a: 1646 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in onze opdrachtbevestiging is opgenomen en derhalve deel uitmaakt van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is in de dit artikel omschreven prijs berekend, inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in de overeenkomst genoemde plaats. De apart in artikel 6 opgenomen kosten en financiële consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever zijn, behoudens indien en voorrover uitdrukkelijk opgenomen in onze opdrachtbevestiging, niet in deze prijs begrepen.

 

Artikel 4 – Verpakking 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de producten -indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoordeling- voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld; een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, nemen wij de verpakking niet terug. 

 

Artikel 5 – Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen 

 1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven -ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht te allen tijden eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven. 
 2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, dan wel aan derden, al dan niet voor weder verbruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door ons voorgelegde geheimhoudingsverklaring. 
 3. Met inachtneming van het gestelde in artikel II lid 5 binden alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren producten of te verrichten werkzaamheden ons slechts, indien en voor zover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 6 – Montage; installatie

 1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op het juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te alle tijde voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 2. Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat onze monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Hij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand teneinde vertragingen in de uitvoering te voorkomen. Opdrachtgever zorgt, dat voor onze monteurs op de bouw geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn.
 3. Reiskosten kunnen afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor om in afwijking van het gestelde in artikel 3 lid 4 extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien wij naar ons oordeel, in afwijking van de in artikel 2 lid 1 opgenomen veronderstelling, genoodzaakt zijn de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.
 4. Het gestelde in artikel 7 ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd, Niet meer tot de met ons overeengekomen montage c.q. installatie wordt gerekend een inlooptijd van door ons gemonteerde machinerieën, installaties e.d.
 5. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot de prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

 

Artikel 7 – Levertijd 

 1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdracht acceptatie. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn, dan wel de vereiste formaliteiten vervuld zijn. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op een later tijdstip dan schriftelijke opdrachtacceptatie of ontvangst van de hierboven genoemde bescheiden en wel, op het moment waarop wij deze betaling hebben ontvangen. 
 2. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8 – Overmacht 

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 

Artikel 9 – Aflevering 

Nadat de betreffende producten of diensten de fabriek of vestiging hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat deze ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel 11 en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve de fabriek of vestiging, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval van aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd. 

 

 

Artikel 10 – Risico 

 1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 9. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht. 
 2. lndien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.
 3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt levering, verzending en/of vervoer van de producten of diensten, indien die door ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door ons tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat alle schade gedurende het transport voor onze rekening is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en zijn wij niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst dragen wij onze rechten jegens vervoerder aan opdrachtgever over. 
 4. Behoudens in geval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij ons ter bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en behandelen.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. De eigendom van de producten gaat eerst over op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst ter zake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst ter zake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d. 
 2. Opdrachtgever is niet gerechtig voor dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.
 3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens ons aangedane (betalings) verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende men bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot ons te nemen.
 4. Opdrachtgever is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten ter zake van die vorderingen. 
 5. Iedere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan wij geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

 

Artikel 12 – Kredietbeperkingstoeslag 

Het factuurbedrag kan door ons worden verhoogd met een afzonderlijk in de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft de genoemde toeslag niet te worden voldaan. 

 

 

Artikel 13 – Betaling 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs ter zake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde leveringen/ werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij aflevering dan wel binnen bijv. 30 dagen na (gedeeltelijke) op- of aflevering overeenkomstig het gestelde in artikel 9. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.
 2. lndien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze -behoudens I uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken tussen partijen- als volgt:
  1/3 bij opdracht
  1/3 wanneer de producten ter verzending gereed worden gelegd, dan wel bij de voltooiing van de door ons verrichte werkzaamheden
  1/3 binnen een maand nadat de tweede termijnbetaling verschenen is.
 3. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 4. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden. 
 5. lngeval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de genoemde kwalificatie, zijn wij gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en andere bank aan te wijzen.
 6. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.
 7. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% op het uitstaande, verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal € 250,- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.
 8. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons. 

 

Artikel 14 – Ontbinding

 1. lndien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
  – de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  en/of
  – de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 2. lngeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij opdrachtgever binnen redelijke termijn mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
  – de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of
  – al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten;
  een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

 

Artikel 15 – Annuleren en terugbrengen goederen

 1. Indien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annuleren en wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan, is opdrachtgever verplicht -behoudens anders luidende schriftelijke afspraak- de door ons al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door ons betaalde prijs, inclusief lonen, van ons over te nemen en ons onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Ingeval wij in verband met de opdracht met een bank of een derde een valutaovereenkomst hebben gesloten zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit annulering voortvloeiende valutaverliezen aan ons te vergoeden. 
 2. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht.
 3. AcoustIQ neemt alleen goederen retour als dit voorafgaand aan de levering schriftelijk is overeengekomen. In dat geval gelden de navolgende condities: De goederen dienen droog, in de originele, ongeopende verpakking en in perfecte staat te worden geretourneerd. De opdrachtgever verzorgt het transport naar AcoustIQ. AcoustIQ betaalt 50% van de aanschafprijs terug.
  De totale creditnota komt niet boven een bedrag van € 500,00.

 

Artikel 16 – Inspectie en reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, of -indien dit eerder is- na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien echter een beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de gestelde garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op een dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.
 3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.
 4. lndien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken.
 5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door ons in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
 6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclamering kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. 

 

Artikel 17 – Garantie

 1. Gedurende 6 maanden na levering in de zin van artikel 9 verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of -zulks te onzer uitsluitende beoordeling- het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten onze eigendom. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatieactiviteiten aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.
 2. Onze garantie geldt niet:
  A. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  B. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
  C. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
  D.
  indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 3. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.
  Indien wij ons verbonden hebben de producten te monteren c.q. te installeren, geldt onze garantieverplichting te dien aanzien enkel, ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie.
  In een dergelijk geval gaat de door ons verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar ons oordeel is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, negen maanden na de aflevering in de zin van artikel 9.
 4. Onze garantie vervalt, indien:
  A. het betreft fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheid. voorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot
  fabricage;
  B.
  opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
  C.
  opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voort vloeit, zoals onder meer de         in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 17 omschreven garantieverplichting.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
 4. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht; bevoegd rechter

 1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waar deze voorwaarden deel van uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter bij onze plaats en vestiging (Zutphen), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 20 – Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 21 – Inschrijving

AcoustIQ BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 0805203.